Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-4/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lutego 2006r.  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-4/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 lutego 2006r. 


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441) zarządzam,  co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do uchwały XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439; ze zmianami oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: Nr 163a/03 z dnia 31 października 2003 r.; Nr 0152-12/04 z dnia 2 kwietnia 2004 r.; Nr 0152- 15a/04 z dnia 30 kwietnia 2004r.; Nr 0152- 26/04 z dnia 2 lipca 2004r.; Nr 0152 - 39/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r.) wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Burmistrzowi - symbol B - podlegają bezpośrednio:
1.1. Zastępca Burmistrza - symbol BM,
1.2. Zastępca Burmistrza - symbol BW,
1.3. Sekretarz - symbol SE,
1.4. Skarbnik - symbol SK,
1.5. Kontrola Wewnętrzna - symbol BKW,
1.6. Komórka Audytu Wewnętrznego - symbol AW,
1.7. Urząd Stanu Cywilnego - symbol USC,
1.8. Biuro Obsługi Rady i Burmistrza - symbol BOR,
1.9. Referat Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej -symbol BAG,
1.10. Pion Ochrony Informacji Niejawnych - symbol BOI,
1.11. Gminne Centrum Reagowania - symbol BCR";

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. W skład komórek organizacyjnych Urzędu podległych bezpośrednio Sekretarzowi - symbol SE - wchodzą:
4.1. Referat Spraw Obywatelskich - symbol SEC,
4.2. Wydział Organizacyjny - symbol SEO";

2) w § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
2.1. prowadzenie Biura Obsługi Interesantów, w tym:
2.1.1. przyjmowanie korespondencji i innych przesyłek oraz ich ekspedycja,
2.1.2. udzielanie informacji o właściwościach merytorycznych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych gminy,
2.1.3. rozdział Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i innych dzienników urzędowych oraz prasy,
2.1.4. obsługa urządzeń telekomunikacyjnych,
2.2. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją Urzędu,
2.3. opracowywanie projektów regulaminów związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
2.4. prowadzenie centralnej ewidencji: zarządzeń Burmistrza, rejestru skarg i wniosków, upoważnień/pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza, wniosków o udzielenie informacji publicznej,
2.5. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
2.6. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu ,
2.7. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową,
2.8. planowanie i realizowanie zakupów, zapewniających należyte funkcjonowanie Urzędu,
2.9. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przekazywanie środków trwałych w użytkowanie oraz nadzór nad ich przemieszczaniem,
2.10. koordynowanie spraw informatyki Urzędu oraz współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w systemie informatycznym,
2.11. dbałość o bezawaryjne funkcjonowanie wyposażenia komputerowego i telekomunikacyjnego oraz jego konserwacja,
2.12. prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki podręcznej,
2.13. prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z wyborami, referendami ogólnokrajowymi i lokalnymi,
2.14. organizowanie wspólnie z właściwym Zastępcą Burmistrza współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy,
2.15. potwierdzanie własnoręczności podpisów obywateli w ramach udzielonego upoważnienia przez Burmistrza,
2.16. pozyskiwanie sponsorów dla imprez promujących gminę, których organizatorem jest Burmistrz,
2.17. opracowywanie graficzne i merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promujących gminę,
2.18. opracowywanie ogłoszeń dotyczących ofert gminy, w tym ofert inwestycyjnych w mediach, na różnych nośnikach elektronicznych, w katalogach, informatorach,wydawnictwach,
2.19. przygotowywanie lub zlecanie przygotowania prezentacji gminy na targachi wystawach,
2.20. działania promocyjne w oparciu o techniki komputerowe, przygotowywanie prezentacji multimedialnej oraz opracowywanie i bieżąca aktualizacja stroninternetowych." ;

3) uchyla się § 36;

4) uchyla się załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-39/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 sierpnia 2005r.w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący schemat organizacyjny Urzędu.

 

§ 2. Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy, uwzględniającą wszystkie dotychczasdodane zmiany, określa " Schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2006 r. nastąpiły zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy spowodowane likwidacją Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej oraz stanowiska Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Zadania merytoryczne przejęły odpowiednio: Wydział Organizacyjny i Gryfiński Dom Kultury oraz Gminne Centrum Reagowania. Powyższa zmiana wymaga formalnego uregulowania.

Sporządziła:
Krystyna Więch