Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-63/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

    

ZARZĄDZENIE NR 0152-63/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2006 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06  Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r.  Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę wyposażenia kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino" powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Magdalena Krzanowska - Przewodniczący Komisji
  2. Marek Bączkowski - członek Komisji
  3. Renata Bajowska - członek Komisji
  4. Daniel Cieślak - członek Komisji
  5. Zuzanna Wasilewska - członek Komisji

§ 2. W pracach komisji bierze udział co najmniej 3 członków komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z. up. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

 

UZASADNIENIE

W związku z ustanowieniem programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U.05 Nr 267, poz. 2259), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 25, poz. 186) oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu  30 czerwca 2006 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino, Wojewoda udzielił Gminie dotacji celowej na realizację programu, o którym mowa wyżej.  Dotacja przeznaczona została na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a także na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz na dowóz posiłków.  W celu doposażenia istniejących punktów przygotowywania i wydawania posiłków w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino zostało ogłoszone zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Sporządziła:
Magdalena Krzanowska