Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-31/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0152-31/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 lipca 2006 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) Kodeksem pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci ważność Regulamin Pracy z dnia 10 lutego 1999r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

W związku z wielokrotną zmianą przepisów prawa pracy oraz zmianą ustawy o pracownikach samorządowych zachodzi konieczność dostosowania przepisów wewnętrznych do powszechnie obowiązujących przepisów zewnętrznych.

 

Sporządziła:
Krystyna Hołubowska