Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-18/06 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ZARZĄDZENIE Nr 0152-18/06
 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 24 maja 2006 r.


w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa ( Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w gminie Gryfino ustalam stały dyżur burmistrza.

§ 2. Na kierownika stałego dyżuru wyznaczam Zastępcę Burmistrza – Eugeniusza Kuduka, którego zobowiązuję do nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru burmistrza oraz sprawdzaniem jego gotowości do działania.

§ 3. Kierownika Gminnego Centrum Reagowania – Roberta Klechę, zobowiązuję do zapewnienia na czas pracy dyżuru:

  1. technicznych środków łączności,
  2. niezbędnych środków transportowych z kierowcami,
  3. sprzętu i materiałów biurowych,
  4. miejsc do odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

§ 4. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru burmistrza określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie do zarządzenia:

Na podstawie:

  • § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150);
  • § 7, §8 ust. 1 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218);
  • § 6 pkt 3,4 i5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152)

oraz:

  • wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stałych dyżurów wydanie zarządzenia w sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino jest konieczne.
Lista załączników:
załącznik [213035 bajtów]