Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-12/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Zespołów zadaniowych dla realizacji zadań w kontynuacji akcji „Przejrzysta Polska” 2006.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-12/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 kwietnia 2006 r.


w sprawie powołania Zespołów zadaniowych dla realizacji zadań w kontynuacji akcji „Przejrzysta Polska” 2006

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie kontynuacji akcji „Przejrzysta Polska” 2006, zwanej dalej Akcją, powołuję Zespoły zadaniowe:

 1. Zespół ds. realizacji zasady przejrzystości w składzie:
  1. Drążek Teresa
  2. Major Janina
  3. Satanowska Justyna
 2. Zespół ds. realizacji zasady braku tolerancji dla korupcji w składzie:
  1. Klecha Robert
  2. Pluskota Beata
  3. Szacoń Alicja
 3. Zespół ds. realizacji zasady partycypacji w składzie:
  1. Czosnowski Krzysztof
  2. Lefik Barbara
  3. Więch Krystyna

§ 2. Na koordynatora Akcji wyznaczam Angelikę Szulc – Inspektora w Wydziale Organizacyjnym.

§ 3. Zadania objęte zasadami określają materiały Akcji publikowane są na stronie internetowej: www.frdl.org.pl.

§ 4. Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do ścisłej współpracy z koordynatorem i zespołami oraz udzielania im wszelkiej pomocy w realizacji zadań.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza MiG Gryfino

Eugeniusz Kuduk

UZASADNIENIE

Akcja "Przejrzysta Polska" okazała się skutecznym narzędziem profesjonalizacji urzędów, umożliwiła przeprowadzanie zmian i przyczyniła się do poprawy nie tylko jakości funkcjonowania, ale także wizerunku urzędów.
W związku z powyższym samorządy, które brały udział w akcji w 2005 r. i otrzymały certyfikaty jakości mogą przystąpić do kontynuowanej akcji. Głównym założeniem kontynuacji będzie pogłębienie wdrożonych rozwiązań i utrwalenie zmian dokonanych w 2005 roku.
Gmina Gryfino włączyła się do dalszego etapu akcji "Przejrzysta Polska", chcąc doskonalić się w dobrym, przyjaznym dla mieszkańców, przejrzystym rządzeniu.
W związku z powyższym proponuję powołać następujące zespoły zadaniowe:

 1. Zespół ds. realizacji zasady przejrzystości w składzie:
  1. Drążek Teresa
  2. Major Janina
  3. Satanowska Justyna
 2. Zespół ds. realizacji zasady braku tolerancji dla korupcji w składzie:
  1. Klecha Robert
  2. Pluskota Beata
  3. Szacoń Alicja
 3. Zespół ds. realizacji zasady partycypacji w składzie:
  1. Czosnowski Krzysztof
  2. Lefik Barbara
  3. Więch Krystyna

Przygotowała:
Angelika Szulc