Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-37/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie oddelegowania pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do pracy w gminnej komisji ds. szacowania strat w uprawach rolniczych

ZARZĄDZENIE Nr 0152-37/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 lipca 2006 r.


w sprawie oddelegowania pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do pracy w gminnej komisji ds. szacowania strat w uprawach rolniczych.

Na podstawie Zarządzenia Nr 138/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 1999 r. ( z późniejszymi zmianami) o Komisji do szacowania strat w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz infrastrukturze technicznej na terenach wiejskich dotkniętych klęską żywiołową, oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Deleguję Pana Wacława Rogojszę – inspektora w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, do pracy w gminnej komisji do szacowania strat w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz infrastrukturze technicznej na terenach wiejskich dotkniętych klęską żywiołową, na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

UZASADNIENIE

W związku z wystąpieniem długotrwałego okresu bezdeszczowego i wysokich temperatur, na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego powołane zostały terenowe komisje do szacowania strat w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz infrastrukturze technicznej na terenach wiejskich dotkniętych klęską żywiołową.
Z uwagi na to, że w skład komisji powinien wchodzić pracownik danego urzędu gminy, koniecznym jest wydanie przedmiotowego zarządzenia.

Przygotowała:
Teresa Drążek