Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-42/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-42/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 sierpnia 2006 r.


w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z zarządzeniem Nr 0152 – 60/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie” oraz „Instrukcji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie” (zmienionym zarządzeniem Nr 0152 - 40/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  7 sierpnia 2006 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana Roberta Klechę na Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych.

§ 2. Wyznaczam Pana Krzysztofa Wernikowskiego na Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

§ 3. Wyznaczam Pana Ryszarda Stempińskiego na Administratora Systemów Informatycznych (ASI) służących do przetwarzania danych osobowych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Ochrony Danych Osobowych, Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji i Administratorowi Systemów Informatycznych.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 0152 – 41/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 sierpnia 2006 r. zostały ustalone zadania Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie. Dopełnieniem powyższego jest wskazanie osób (pracowników). którym zadania te zostaną powierzone.

Sporządziła:
Krystyna Więch