Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-6/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-6/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia  3  kwietnia  2006 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 marca 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 marca 2006 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
NR XLIX/603/06 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej, położonej  w  obrębie  Wełtyń    Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLIX/604/06 zamiany nieruchomości  gruntowych niezabudowanych,  położonych w Gryfinie  w  obrębie  nr  2 i 4   Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLIX/605/06 nabycia  na  mienie  komunalne  nieruchomości  gruntowej zabudowanej, położonej w  obrębie Czepino   Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLIX/606/06 zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLIX/607/06 nabycia  na  mienie  komunalne  w  drodze  wykupu  od  Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów  Sportowych  w  Mieście i Gminie Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów,  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa, położonych  w  Gryfinie  w  obrębie nr  5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury  technicznej  Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLIX/608/06 nabycia  na  mienie  komunalne  w  drodze  pisemnego  przetargu nieograniczonego prawa własności  nieruchomości lokalowych i  praw z  nimi związanych,  położonych w  obrębie  Gardno  Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLIX/609/06 uchylenia Uchwały Nr XLIX/652/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r.   Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
NR XLIX/610/06 upoważnienia  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino  do podjęcia  działań  zmierzających  do  powołania  na  terenie  gminy obszaru intensywnego gospodarowania Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
NR XLIX/611/06 wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego Skarbnik Miasta i Gminy
NR XLIX/612/06 wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego  Skarbnik Miasta i Gminy
NR XLIX/613/06 zmiany  budżetu  gminy  na  2006r.  Skarbnik Miasta i Gminy
NR XLIX/614/06 zasad udzielania i rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych  wychowawczych  i  opiekuńczych  oraz  przyznawania zwolnień od obowiązku  realizacji  tych  zajęć  dla  nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i  Gminę  Gryfino  przedszkolach,  szkołach  oraz  w  Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym  Edukacji i Spraw Społecznych / Zakład  Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
NR XLIX/615/06 zmiany  budżetu  gminy  na  2006r.  Skarbnik Miasta i Gminy
NR XLIX/616/06 upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do działań związanych z utworzeniem oddziału naukowego Biblioteki Publicznej w Gryfinie Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 marca 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza MiG Gryfino 

Eugeniusz Kuduk