Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-40/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-40/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 sierpnia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu  Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441 i z 2006 r. Nr 17 poz.128) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21 poz. 439 ze zmianami) § 27a otrzymuje brzmienie:

„ § 27a. Komórka Audytu Wewnętrznego (Symbol AW)

 1. Komórka Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
 2. Komórka Audytu Wewnętrznego wykonuje swoje zadania w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy, które nie są zobowiązane do samodzielnego prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Do zadań Komórki Audytu Wewnętrznego należy:
  1. opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
  2. przeprowadzanie audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy, na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego;
  3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu wewnętrznego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnych przepisów;
  4. niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej, ustalanych w formie pisemnej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
  5. wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy;
  6. przedkładanie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni – do końca marca roku kalendarzowego oraz planu audytu na rok następny – do końca października roku kalendarzowego;
  7. przekazywanie kierownikowi jednostki organizacyjnej sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego;
  8. prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zadań audytowych i akt audytu wewnętrznego, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Audytorowi Wewnętrznemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Nowy stan prawny przepisów w zakresie finansów publicznych obliguje do dokonania zmian w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie zadań audytora wewnętrznego.

Sporządziła:
Krystyna Więch