Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-24/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: ”Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

ZARZĄDZENIE  Nr 0152-24/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 czerwca 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: ”Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. W celu przygotowania, przeprowadzania negocjacji, oceny ofert  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” przeznaczonego na wykup obiektów sportowych (boisk) wraz z wyposażeniem od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Eugeniusz Kuduk - przewodniczący komisji
  2. Jadwiga Szulc - członek komisji
  3. Ewa Kubiak - członek komisji
  4. Teresa Drążek - członek komisji
  5. Marek Bączkowski - członek komisji.
 2. Komisja może działać w składzie co najmniej trzyosobowym.

§ 2. Zobowiązuję Jolantę Staruk - Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino do udziału  w pracach związanych z opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, do jakiego została powołana.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, iż zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” należy przeprowadzić ponowne postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia gdyż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W związku z powyższym proponuję, aby postępowanie w ww. trybie przeprowadziła komisja przetargowa w składzie:

 1. Eugeniusz Kuduk - przewodniczący komisji
 2. Jadwiga Szulc - członek komisji
 3. Ewa Kubiak - członek komisji
 4. Teresa Drążek - członek komisji
 5. Marek Bączkowski - członek komisji.

Przygotowała:
Angelika Szulc

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Eugeniusz Kuduk