Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-47/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji do dokonania protokolarnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Gryfino od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino gruntów, budynków i składników infrastruktury technicznej, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5, składających się na kompleks obiektów sportowych.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-47/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 sierpnia 2006 r.


w sprawie powołania komisji do dokonania protokolarnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Gryfino od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino gruntów, budynków i składników infrastruktury technicznej, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5, składających się na kompleks obiektów sportowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do dokonania protokolarnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Gryfino od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych  w Mieście i Gminie Gryfino, gruntów, budynków i składników infrastruktury technicznej, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5, składających się na kompleks obiektów sportowych, w składzie:

  • Krystyna Lamperska - przewodnicząca - inspektor w Wydziale Działalności  Gosp. Rolnictwa i Gosp.Nieruchomościami UMiG  w Gryfinie
  • Halina Podkowińska - członek komisji – p.o. dyrektora Ośrodka Wypoczynku  i Rekreacji w Gryfinie 
  • Mariusz Andrusewicz - członek komisji – inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji UMiG w Gryfinie

§ 2. Protokolarne przejęcie nieruchomości winno nastąpić w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r.

§ 3. Po dokonaniu czynności przejęcia nieruchomości komisja ulega rozwiązaniu .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Umową sprzedaży z dnia 10 lipca 2006 r. spisana aktem notarialnym  nr 4271/2006. Gmina Gryfino nabyła od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych numerami działek 3/8, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1 i 5/2 o łącznej powierzchni 10,4063 ha, położonych w Gryfinie  w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury znajdujących się na tych gruntach, składających się na kompleks obiektów sportowych.  Zgodnie z treścią § 7 pkt. 1 umowy sprzedaży, faktyczne wydanie przedmiotu umowy w formie protokołu zdawczo-odbiorczego winno nastąpić w terminie do dnia 1.09.2006 r. W związku z powyższym należało ustalić skład komisji upoważnionej do dokonania protokolarnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Gryfino.

Sporządziła:
K. Lamperska