Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-23/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-23/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 czerwca 2006 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych

Na podstawie § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań, związanych z przystąpieniem Gminy Gryfino do drugiego etapu ogólnopolskiej Akcji „Przejrzysta Polska”, zawartych w Regulaminie Kontynuacji Akcji „Przejrzysta Polska” 2006, zwanej dalej „Akcją”, powołuję Zespół ds. konsultacji społecznych w składzie:

 1. Robert Klecha - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 2. Beata Pluskota - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 3. Alicja Szacoń - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 4. Krzysztof Czosnowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 5. Barbara Lefik - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 6. Krystyna Więch - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 7. Marzena Krawczyk - przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie
 8. Krystyna Gazdecka - radna Rady Miejskiej w Gryfinie
 9. Mieczysław Matuszewski - sołtys sołectwa Pniewo.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

 1. opracowanie projektu procedur przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy w sprawach ważnych dla mieszkańców Gminy Gryfino, a nie wyznaczonych prawem,
 2. opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu etycznego prowadzonego przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz społeczność lokalną,
 3. przeprowadzenie pilotażowego przeglądu Kodeksu etycznego, obowiązującego w Urzędzie Miasta i Gminy, wśród jego pracowników i mieszkańców gminy.

§ 3. Zespół ulega rozwiązaniu po przyjęciu raportu z wykonanych zadań przez organizatora Akcji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

Jednym z zadań uczestników drugiego etapu Akcji „Przejrzysta Polska”, wyznaczonych Regulaminem Kontynuacji Akcji „Przejrzysta Polska” 2006, jest powołanie zespołu konsultacyjnego do opracowania projektu procedur konsultacji społecznych. Niektóre przepisy prawa powszechnie obowiązującego wyznaczają procedurę przeprowadzenia takich konsultacji np. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inne natomiast (np. ustawa o samorządzie gminnym) daje swobodę w tej materii organowi stanowiącemu gminy.
Zadaniem Zespołu będzie opracowanie projektu procedur konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla mieszkańców. Ponadto, Zespół opracuje procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu etycznego prowadzonego przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz społeczność lokalną, a także przeprowadzi pilotażowy przegląd Kodeksu etycznego.
Proponowany skład Zespołu tworzą zarówno pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, jak i przedstawiciele: Rady Miejskiej, jednostki pomocniczej gminy (sołectwa), organizacji pozarządowych.

 

Gryfino, dnia 20 czerwca 2006 r.

 

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjnego

mgr Beata Pluskota