Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-49/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 września 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-49/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 września 2006r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i z 2006r. Nr 17 poz.128), oraz §7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 2001r. w sprawie uchwalania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-46/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora  w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,  w składzie:

  1. Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji
  2. Beata Kryszkowska - Członek Komisji
  3. Beata Pluskota - Członek Komisji
  4. Jolanta Staruk - Członek Komisji
  5. Małgorzata Ważyńska-Piaskowska – Członek Komisji”

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Zmiana w składzie Komisji Rekrutacyjnej spowodowana jest nieobecnością  w pracy jednego z członków komisji.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska -Piaskowska