Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-32/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

ZARZĄDZENIE Nr 0152-32/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 lipca 2006 r.


w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19 . poz.177 z późniejszymi zmianami / oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuję stałą komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zadań Referatu Inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.
 2. W skład komisji powołuję:
  1. Agnieszkę Wernikowską
  2. Mariusza Andrusewicz
  3. Romana Duk
  4. Longinę Rutkowską
  5. Annę Ruczko-Lewińską
  6. Stefanię Świątek
  7. Habiba Hamdaoui
  8. Krystynę Klimek
 3. Naczelnik Wydziału we wniosku o wszczęcie postępowania skierowanym do kierownika zamawiającego proponuje, spośród osób wymienionych:
  1. w § 1 ust. 2 ppkt 1, 2 – przewodniczącego komisji
  2. w § 1 ust. 2 ppkt 3, 4 – sekretarza komisji
  3. w § 1 ust. 2 ppkt 5-8 – pozostałych członków komisji

§ 2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfinie Nr 0152-9 /04 z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert zmienione Zarządzeniem Nr 0152-18/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfinie z dnia 04 maja 2005 roku.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Zarządzeniem nr 0152-26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z 26 czerwca 2006 roku wprowadzono regulamin pracy komisji przetargowych powołanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Regulamin reguluje zasady pracy komisji, co wymaga ponownego powołania komisji w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.