Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-11/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w roku 2006.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-11/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 kwietnia 2006 r.


w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w roku 2006.

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 (Dz.U. z 2005 r. Nr 210, poz. 1745) r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się procedury postępowania przy realizacji prac społecznie użytecznych, realizowanych na terenie Gminy Gryfino, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Powierza się stanowisko koordynatora prac społecznie użytecznych przypisane do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych panu Leszkowi Bartoszewiczowi. Wykaz obowiązków koordynatora stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół i przedszkoli do współpracy w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych. Wzór zobowiązania dyrektorów stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wzory dokumentacji w zakresie prowadzenia ewidencji czasu i rodzaju wykonywanych prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w szczególności:

  1. klasyfikacji rodzajowej prac społecznie użytecznych
  2. karty ewidencji czasu i rodzaju wykonanych prac społecznie użytecznych wraz z opisem
  3. karty zestawienia ilościowo – wartościowego prac społecznie użytecznych według ich rodzajów
  4. karty miesięcznego zestawienia ilościowo – wartościowego prac społecznie użytecznych stanowią załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza MiG Gryfino

Eugeniusz Kuduk

UZASADNIENIE

Prace społecznie użyteczne są nową formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznaczają one prace wykonywane przez bezrobotnych, nie posiadających już prawa do zasiłku. Do prac osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku skierowane zostają przez starostę, a organizatorem jest gmina. Prace społecznie użyteczne wykonywać mogą bezrobotni w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem 6 złotych za godzinę. Ustawa nie zawiera ograniczenia czasowego dla realizacji tych prac – co oznacza, iż osoba bezrobotna może wykonywać prace społecznie użyteczne przez cały rok, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej. Przepisy znowelizowanej ustawy mocno ograniczyły krąg podmiotów, na rzecz których prace takie mogą być wykonywane. Wynika z tego, że mają one służyć wsparciu lokalnych społeczności. Gmina przygotowuje plan określający rodzaj i ilość prac niezbędnych dla gminy i przekazuje go do powiatowego urzędu pracy oraz dyrektorowi ośrodka pomocy społecznej, który sporządza imienną listę osób uprawnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych. Pomiędzy podmiotem, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne a osoba bezrobotną na podstawie skierowania starosty nie nawiązuje się stosunek pracy oraz nie jest zawierana żadna umowa.
W związku z powyższym ustalono procedurę postępowania przy realizacji ww. prac na terenie Gminy Gryfino. Powyższa procedura określa postępowanie komórek organizacyjnych wraz ze współpracującymi przy realizacji zadania podmiotami. Podmiotami biorącymi udział przy realizacji prac społecznie użytecznych są: Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki organizacyjne, w tym: wszystkie szkoły i przedszkola, sołectwa i wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie tj. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Organizacyjny, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowo – Księgowy oraz Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.
Każdy z podmiotów jest odpowiedzialny za realizację powierzonych zadań w zakresie prac społecznie użytecznych a jednocześnie za współpracę z pozostałymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi w celu jak najsprawniejszego przebiegu organizacji zadania.
Następstwem niniejszego zarządzenia będzie zabezpieczenie środków w budżecie na realizację powyższego zadania, podpisanie porozumienia z Powiatem Gryfińskim oraz przyjęcie 95 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych na okres do 31.10.2006 roku.

 

Sporządziła:
Magdalena Smykowska