Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-7/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-7/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 kwietnia 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w składzie:

  • Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji
  • Beata Kryszkowska - Członek Komisji
  • Beata Pluskota - Członek Komisji
  • Roman Rataj - Członek Komisji
  • Krystyna Hołubowska - Członek Komisji.

§ 2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów, poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§ 3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne, poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego naboru.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza MiG Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

 

Uzasadnienie
W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stosownie do obowiązującego systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w UMiG należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

 

Sporządziła: Krystyna Hołubowska