Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-25/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia  konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora  Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-25/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 czerwca 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia  konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora  Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu  i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie w składzie:

 • Eugeniusz Kuduk – Przewodniczący Komisji
 • Beata Kryszkowska – członek Komisji
 • Jolanta Staruk – członek Komisji
 • Piotr Romanicz – członek Komisji
 • Beata Pluskota – członek Komisji.

§ 2. Wprowadzam Regulamin konkursu w sprawie wyłonienia kandydata  na stanowisko dyrektora Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych  z przeprowadzeniem niniejszego konkursu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie należy wprowadzić regulamin konkursu określający zasady jego przeprowadzenia, a także powołać komisję konkursową.


Sporządziła:
Beata Pluskota
 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 0152-25/06
z dnia 20 czerwca 2006 r.

 

 

REGULAMIN KONKURSU
W SPRAWIE WYŁONIENIA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
OŚRODKA WYPOCZYNKU I REKREACJI W GRYFINIE

 

§ 1.

Ilekroć w Regulaminie konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie, zwanym dalej regulaminem jest mowa o:

 1. Burmistrzu – rozumie przez to Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
 2. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 3. Dyrektora – rozumie się przez to Dyrektora Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie
 4. komisji – rozumie się przez to komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino.

§ 2.

 1. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
 2. Regulamin określa szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu.

§ 3.

 1. Decyzję o ogłoszeniu konkursu w sprawie wyłonienia na kandydata na stanowisko dyrektora podejmuje Burmistrz.
 2. Ogłoszenie o konkursie podawane jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, zamieszczeniu w prasie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

 1. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza.
 2. Komisja konkursowa sporządza protokół, który stanowi załącznik Nr 1.

§ 5.

 1. Komisja, o której mowa w § 4 składa się z pięciu osób, w tym z Przewodniczącego komisji  i czterech członków.
 2. Członkiem komisji nie może być osoba, która:
  1. jest krewną lub powinowatą kandydata na dyrektora,
  2. pozostaje z kandydatem na stanowisko dyrektora w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności,
  3. kandyduje w tym samym konkursie na stanowisko dyrektora.
 3. Komisja przeprowadza konkurs w obecności co najmniej 3/4 składu.

§ 6.

Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji.

§ 7.

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu składają pisemne oferty w terminie podanym  w ogłoszeniu. Podania należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - w Biurze Obsługi Interesantów.
 2. Pisemne oferty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie”.

§ 8.

 1. Do oferty, o której mowa w § 7 należy dołączyć:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny,
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
  6. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  7. kopie świadectw pracy,
  8. kopie dokumentów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń),
  9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku dyrektora.
  10.  koncepcja funkcjonowania i zarządzania Ośrodkiem Wypoczynku i Rekreacji (zawierająca swym zakresem również obiekty sportowe nabywane przez Gminę).
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dn. 22 marca 1990 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.  „W przypadku nie zakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”(* wybrać właściwe).

§ 9.

 1. Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w następującej kolejności:
  1. etap:
   1. sprawdzenie czy złożone oferty spełniają wymagania formalne, celem podjęcia decyzji  w sprawie dopuszczenia kandydata do udziału w dalszych etapach konkursu - załącznik Nr 2 - karta weryfikacji kandydata,
   2. listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu umieszcza się na tablicy ogłoszeń i oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. etap:
   1. Przewodniczący komisji zawiadamia dopuszczonych kandydatów o miejscu, terminie  i godzinie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych - załącznik Nr 3.
  3.  etap:
   1. Przewodniczący komisji przedstawia kandydatowi członków komisji oraz zasady przeprowadzenia konkursu,
   2. kandydaci odpowiadają na pytania zadane przez Przewodniczącego komisji. Pytania zadane przez Przewodniczącego komisji są takie same dla wszystkich kandydatów - załącznik Nr 4
   3. członkowie komisji dokonują oceny punktowej poszczególnych kandydatów,  na kartach punktacji kandydata - załącznik Nr 5,
   4. kandydat nie może być obecny przy postępowaniu kwalifikacyjnym innych kandydatów.
  4. etap:
   1. po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego odbywa się narada komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora. W tej części komisja obraduje bez udziału wyłonionych kandydatów. O rozpoczęciu tej części konkursu informuje Przewodniczący komisji.
   2. Przewodniczący komisji zlicza punkty przyznane poszczególnym kandydatom przez członków komisji oraz wskazuje kandydata, który otrzymał największą ilość punktów - załącznik Nr 6.
   3. O wynikach przeprowadzonego konkursu Przewodniczący komisji informuje Burmistrza.

§ 10.

 1. Wybór kandydata następuje na podstawie oceny punktowej dokonywanej przez poszczególnych członków komisji, zgodnie z następującymi zasadami:
  1. ocena kwalifikacji zawodowych, wykształcenia oraz dodatkowych umiejętności  – od 0 do 5 punktów od każdego z członków komisji. Kandydat może uzyskać od wszystkich członków komisji maksymalnie 25 punktów.
  2. ocena odpowiedzi kandydata na pytania zadane przez pięciu członków komisji. Każdy  z członków komisji może przyznać kandydatowi od 0 do 5 punktów za każde pytanie. Kandydat może uzyskać maksymalnie 25 punktów od jednego członka komisji, a od wszystkich członków maksymalnie 125 punktów.
  3. ocena za przedstawioną koncepcję funkcjonowania Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji. Każdy  z członków komisji może przyznać kandydatowi od 0 do 10 punktów. Kandydat może uzyskać od wszystkich członków komisji maksymalnie 50 punktów.
  4. punktacja dokonana przez poszczególnych członków komisji podlega zsumowaniu.
  5. maksymalna do uzyskania ilość punktów – 200. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość punktów, ale nie mniejszą niż 70% z liczby punktów możliwych  do otrzymania.
 2. Liczbę punktów, o której mowa w § 10 pkt. 5 zmniejsza się proporcjonalnie, w przypadku mniejszej ilości członków biorących udział w pracach komisji.
 3. W przypadku, gdy największą liczbę punktów zdobędzie więcej niż jeden kandydat komisja przeprowadza głosowanie tajne – typując spośród kandydatów mających taką samą i jednocześnie największą liczbę punktów.
 4. Głosowanie tajne odbywa się na kartach głosowania tajnego - załącznik Nr 7.

§ 11.

 1. Przebieg głosowania tajnego odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Każdy członek komisji głosuje na karcie, z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów.
  2. Każdy z członków komisji oddaje swój głos w następujący sposób:
   • „za” – postawienie przy jednym nazwisku znaku „+”
   • „przeciw” – postawienie przy pozostałych nazwiskach znaku „–”.
  3. Każdy inny sposób wypełnienia karty do głosowania, w tym wstrzymanie się od głosu – powoduje, że głos jest nieważny. Nieważność głosu minimum jednego członka komisji powoduje konieczność przeprowadzenia powtórnego głosowania.
  4. Liczenie głosów odbywa się jawnie przez przedstawienie komisji wszystkich oddanych kart do głosowania. Konkurs wygrywa kandydat, który w wyniku głosowania otrzyma największą ilość ważnie oddanych głosów.

§ 12.

 1. Po podpisaniu protokołu z obrad komisji Przewodniczący komisji ogłasza wynik konkursu  i o wynikach informuje Burmistrza
 2. Burmistrz zatwierdza wybór komisji.

§ 13.

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat, prawo wyłonienia kandydata na dyrektora przysługuje Burmistrzowi.

§ 14.

Konkurs może być unieważniony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Przewodniczącego komisji, jeżeli został naruszony Regulamin konkursu lub po jego rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo zaistniały inne przesłanki materialno-prawne uniemożliwiające powierzenie kandydatowi stanowiska dyrektora.

§ 15.

Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzyga Burmistrz.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odrębne przepisy.

 

Gryfino, dn. 20 czerwca 2006 r.