Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-52/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 września 2006r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2007.

ZARZĄDZENIE Nr 0152/52/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 września 2006r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz §1 uchwały Nr VIII/118/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja  2003r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu – Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz dyrektorzy Gminnych  jednostek organizacyjnych, zwani dalej „dysponentami” środków  budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opracowują  materiały do projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok w szczegółowości  określonej niniejszym zarządzeniem.
 2. Zaleca się w planowaniu wydatków przede wszystkim uwzględnić potrzeby  pierwszego rzędu, tzn. wydatki konieczne.  Nie należy planować zadań, których wykonanie nie będzie realizowane w  całości w roku 2007 (z wyjątkiem Wieloletnich Planów Inwestycyjnych) lub, których wykonanie uzależnia się od wielu czynników  wewnętrznych lub zewnętrznych (np. środków pieniężnych).

§ 2. Przy opracowywaniu projektu budżetu należy uwzględnić:

 1. stan organizacyjny, stawki podatkowe, taryfy, marże i opłaty  obowiązujące w dniu 30 września 2006r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w  życie przed lub z dniem 1 stycznia 2007 roku oraz nowych zamierzeń,
 2. istniejącą na dzień 30 września 2006r. sieć placówek, finansowanych  z budżetu gminy z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2007,
 3. przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2006r. jako baza wyjściowa do planu na 2007r.,
 4. przewidywane wykonanie wydatków do końca 2006r. w tym  wynagrodzeń, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2006 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2006 (nie wymagające kontynuacji w roku 2007),
 5. zatrudnienia wg stanu na dzień 30 września 2006r.,
 6. spłatę rat kredytu oraz odsetek przypadających na 2007r.,
 7. kwotę potencjalnych spłat, przypadających na 2007r., wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń oraz gwarancji (kwota ta nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy).

§ 3. Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania  przewidziane do realizacji w 2007r. dołączają szczegółowy opis tych zadań  wraz z kalkulacją wydatków i podaniem podstawy prawnej.

§ 4. Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych  jednostek organizacyjnych gminy:

1) Dochody:

 • dochody budżetowe planuje się na odrębnych formularzach stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w pełnej szczegółowości paragrafowej dla każdego działu i rozdziału wg aktualnego stanu prawnego. Do poszczególnych formularzy należy załączyć część objaśniającą specyfikację źródeł (tytuły) planowanych dochodów wraz ze stosownymi wyliczeniami (kalkulacjami), potwierdzającymi prawidłowość i rzetelność ich ustalenia,
 • dochody budżetowe planuje się na bazie planowanego wykonania w 2006r. z wyłączeniem dochodów o charakterze jednorazowym,
 • plany sporządza się w cenach 2006r., co powinno gwarantować bezpieczeństwo wykonania zaplanowanych dochodów. Wszelkie odchylenia planu na 2007r. w stosunku do roku 2006 należy wyjaśnić w części opisowej i uzasadnić stosownymi wyliczeniami,
 • jednostki budżetowe nie planują dochodów z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
 • dochody planowane z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się na podstawie opłat czynszowych bądź dzierżawnych określonych w umowach,
 • pozostałe szacunki dochodów własnych każdy kierownik planuje wg  obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez te  wydziały i jednostki organizacyjne.

2) Wydatki:

 1. wydatki budżetowe planuje się na odrębnych formularzach stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia dla każdego rozdziału w pełnej szczegółowości klasyfikacji paragrafowej, a w przypadku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w podziale na:
  • zadania własne gminy,
  • zadania z zakresu administracji rządowej.
 • do każdego formularza należy dołączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowe informacje do planowanych pozycji paragrafowych wraz z metodyką ich wyliczenia, tj. z uszczegółowieniem rodzajów planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach paragrafowych i sposobem ich ustalenia,
 • wynagrodzenia osobowe pracowników planować należy na bazie planowanego wykonania w 2006r. uwzględniając wzrost płac o 1,9%, według poniższego wzoru:

PO2 = [(W01 – Wj01) + KWP02 + Wj02 + KWZ02 – KZZ02 + - KI] x 101,9%

gdzie:

PO2 – plan wynagrodzeń osobowych pracowników na 2007r.,

W01 – planowane wykonanie wydatków na wynagrodzenia pracowników w 2006r.,

Wj01 – wydatki na wynagrodzenia o charakterze jednorazowym w 2006r. (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.),

KWP02 – korekta wynikająca ze skutków podwyżek wynagrodzeń przechodzących na rok 2007 (np. z tytułu wzrostu dodatku stażowego i dokonanych podwyżek wynagrodzeń w innych terminach niż 1 stycznia 2006r.)

Wj02 – planowane kwoty wydatków o charakterze jednorazowym w 2007r. W objaśnieniach należy wskazać liczbę pracowników w ramach poszczególnych rodzajów jednorazowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.) oraz kwoty zaplanowane na wypłatę tych świadczeń,

KWZ02 – korekta wynikająca ze wzrostu zatrudnienia tylko w przypadku upoważnienia Burmistrza. W objaśnieniach należy podać jakich to stanowisk dotyczy oraz wysokości planowanych miesięcznych wynagrodzeń i związane z tym skutki finansowe. Istnienie vacatu nie upoważnia do zatrudnienia pracowników jeżeli z dotychczasowym planie finansowym jednostki nie było pokrycia finansowego. W tym przypadku zatrudnienie pracowników bez zapewnienia środków będzie traktowane jako zaciągnięcie zobowiązań nie mających pokrycia w planie finansowym, co stanowić będzie naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

KZZ02 – korekty wynikające ze zmniejszenia zatrudnienia spowodowane racjonalizacją zatrudnienia do możliwości realizacji zadań. Na okoliczność tą należy przedstawić stosowne wyliczenia i uzasadnienie.

KI– inne zmiany. Na okoliczność tą należy przedstawić stosowne uzasadnienie i kalkulacje.

 1. wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2006r.,
 2. wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planuje się z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej składek, określonej na poziomie 19,64%, przy czym wskaźnik naliczeń na Fundusz Pracy – 2,45%, a na ubezpieczenia społeczne – 17,19%, natomiast dla nauczycieli odpowiednio 2,45% i 17,46%,
 3. wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować z uwzględnieniem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2006r., pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, tj. w kwocie 2.100 zł. kwota ta nie stanowi podstawy do naliczenia faktycznego odpisu, który winien być ustalony w I kwartale roku budżetowego na podstawie stosownego obwieszczenia Prezesa GUS określającego wysokość tego wynagrodzenia.
  • dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z nowelizacją art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z 2003r. z późn. zm.),
 4. pozostałe wydatki bieżące planować należy stosując wzrost o 1,9%   w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2006,
 5. wydatki na inwestycje planuje się tylko i wyłącznie do zadań kontynuowanych i ujętych w programach wieloletnich w 2006r. Materiały w tym zakresie opracowuje się i sporządza na formularzach stanowiących zał. Nr 8 (przy współpracy w zainteresowanymi jednostkami) – Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji. Do każdego formularza planistycznego należy załączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowy opis każdego zadania wraz z podaniem wymaganych informacji,
 6. przy planowaniu wydatków na zakupy inwestycyjne obowiązuje zasada zadaniowego planowania budżetu; oznacza to konieczność sporządzania szczegółowej specyfikacji zakupu określonych środków trwałych oraz uzasadnienia merytorycznego, co do celowości i konieczności uwzględnienia w budżecie na 2007r. wydatków na ten cel i wskazania źródeł ich finansowania.

3) Zakład budżetowy:

 • plan finansowy zakładu budżetowego sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem wcześniej podanych zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych. Do formularza planistycznego należy załączyć część opisową zawierającą informacje o:
  • źródłach i kwotach przychodów planowanych do uzyskania w 2007r. wraz z niezbędnymi wyliczeniami,
  • kierunkach wydatkowania oraz wyliczenia do poszczególnych pozycji paragrafowych planowanych wydatków,

4) Rachunek dochodów własnych:

 • plan finansowy rachunku dochodów własnych sporządza się na formularzu planistycznym stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia. Do planów tych należy załączyć część opisową zawierającą:
  • wskazanie źródła bądź tytułu planowanych przychodów wraz z niezbędnymi w tym zakresie wyliczeniami i kalkulacjami,
  • informacje o kierunkach wydatkowania wraz z niezbędnymi objaśnieniami i kalkulacjami.

5) Fundusz celowy:

 • plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia. Do planów tych należy załączyć część opisową zawierającą:
  • wskazanie źródła bądź tytułu planowanych przychodów wraz z niezbędnymi w tym zakresie wyliczeniami i kalkulacjami,
  • informacje o kierunkach wydatkowania wraz z niezbędnymi objaśnieniami i kalkulacjami.

§ 5. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji  budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca  2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 107, poz. 726).

§ 6. Dysponenci w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2006 roku  przedłożą Skarbnikowi Gminy opracowane na określonych formularzach materiały planistyczne wraz z wymaganymi objaśnieniami i kalkulacjami.

§ 7. Ustala się wytyczne do sporządzenia informacji o stanie mienia  komunalnego gminy określające zasady, tryb i terminy opracowywania  materiałów w przedmiotowym zakresie, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przedmiotem informacji o stanie mienia komunalnego są dane dotyczące:

 1. gruntów zestawionych wg tytułów władania i rodzajów użytkowania z  wyszczególnieniem ich szacunkowej wartości;
 2. budynków i budowli zestawionych wg tytułów władania i rodzajów  użytkowania wraz z ich szacunkową wyceną, a o ile jest to możliwe wg  wartości księgowej netto (wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe  umorzenie);
 3. innych składników mienia nie wymienionych w pkt. 1 i 2 z  wyszczególnieniem ich wartości księgowej netto (tj. po uwzględnieniu  dotychczasowego umorzenia);
 4. zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1,2  i 3 od dnia złożenia poprzedniej informacji;
 5. wysokości dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności  i innych praw majątkowych w okresie objętym informacją;
 6. innych danych o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia  komunalnego.

§ 9. Informację, o której mowa w § 8 sporządza się za okres od 1 listopada  2005r. do 30 października 2006r.

§ 10. Materiały w zakresie określonym § 8 opracowują:

 1. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami przy współudziale Wydziału Finansowo – Księgowego w odniesieniu do składników mienia komunalnego w stosunku, do którego  wykonuje funkcje właścicielskie (grunty, budynki i budowle);
 2. Wydział Organizacyjny przy współudziale Wydziału Finansowo –  Księgowego w odniesieniu do składników ruchomych mienia gminy będących na  stanie Urzędu Gminy;
 3. Gminne jednostki organizacyjne w odniesieniu do składników mienia  komunalnego będącego w ich użytkowaniu.

§ 11. Wydziały i jednostki organizacyjne wyszczególnione w § 10 sporządzone w  wymaganym zakresie informacje liczbowe i opisowe, przekażą do Wydziału  Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w  nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2006r.

§ 12. Wydział wyszczególniony w §11 na podstawie przedłożonych materiałów  opracuje wstępną informację zbiorczą o stanie mienia gminnego i przekaże  do 20 października 2006r. Skarbnikowi Gminy, celem przedłożenia  Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej na 2007 rok.

§ 13. Zobowiązuje się naczelników wydziałów i kierowników jednostek  organizacyjnych do uwzględnienia w projekcie budżetu roku 2007 wniosków jednostek  niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i  stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy,  którym mogą być udzielane dotacje (załącznik nr 11). Procedury zgodne z Uchwałą nr XVI/237/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  30 grudnia 2003 roku w sprawie trybu zlecenia do realizacji zadań z  zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel  dotacji, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania  zleconych zadań.

§ 14. Zobowiązuje się Wydział Podatków i Opłat Lokalnych do zebrania materiałów  i propozycji celem określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg i  zwolnień podatkowych odrębnymi uchwałami. Podstawa prawna – ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów  podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek  podatków i opłat lokalnych.

§ 15. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu  Miasta i Gminy do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy. 

§ 16. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu  Miasta i Gminy do ujęcia w sporządzanych planach finansowych na rok 2007  wszystkich źródeł dochodów.

§ 17. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte  wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym tekstowym opisem,  jak również poparte przepisami prawa.

§ 18. Materiały planistyczne należy składać na drukach:

Druki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 91 poz. 632) w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów  opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2007.

§ 19. Należy dołączyć ponadto inne druki wynikające między innymi z ustawy o  finansach publicznych, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2007

 • harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 • wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 20. Do wykonania zarządzenia zobowiązuje się naczelników Wydziałów Urzędu  Miasta i Gminy realizujących zadania gminy we własnym zakresie bądź za  pośrednictwem jednostek organizacyjnych, dyrektorów i kierowników  jednostek budżetowych, dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek kultury.

§ 21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat