Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-54/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 października 2006 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-54/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 października 2006 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 września 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 września  2006 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
LVI679/06 zmiany uchwały Nr XXI/288/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nadania statutu Ośrodkowi  Wypoczynku  i   Rekreacji w Gryfinie Wydział Organizacyjny/

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji

LVI/680/06 nadania nazwy ulica „Chabrowa” drodze, położonej w obrębie Żarówki Wydział Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LVI/681/06 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Czepino Wydział Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LVI/682/06 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino, ul. Fabryczna Wydział Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LVI/683/06 wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LVI/684/06 zmian budżetu gminy na 2006 r. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino/

Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji

LVI/685/06 udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
LVI/686/06

zmiany Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino/

Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

LVI/687/06

zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino/

Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 września 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat