Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-34/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 4/02 z dnia 26 marca 2002r. w sprawie Regulaminu Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi oraz opracowania z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska realizowane przez gminę Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0152-34/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lipca 2006 r.


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 4/02 z dnia 26 marca 2002r. w sprawie Regulaminu Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi oraz opracowania z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska realizowane przez gminę Gryfino.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 4/02 z dnia 26 marca 2002r. w sprawie Regulaminu Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi oraz opracowania z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska realizowane przez gminę Gryfino.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianami przepisów regulujących kwestie udzielania zamówień publicznych zdezaktualizował się dotychczasowy Regulamin Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi oraz opracowania z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska realizowane przez gminę Gryfino, w związku z tym należy go uchylić.

 

Sporządziła:
Janina Major