Wybory ławników 2023

Klauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia kandydatowi na ławnika w wyborach ławników przeprowadzanych przez Radę Miejską w Gryfinie

Klauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia kandydatowi na ławnika w wyborach ławników przeprowadzanych przez Radę Miejską w Gryfinie

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1, zwanego dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
  ul. 1 Maja 16
  74 -100 Gryfino
  telefon: 91 416 20 11
  e-mail: burmistrz@gryfino.pl
   
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  telefon: 91 416 20 11
  e-mail: iod@gryfino.pl
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia w celu udzielenia poparcia kandydatowi na ławnika.
   
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
  1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
    
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
   
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie  art. 15 RODO;
  2. prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO.
    
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi realizację celu wskazanego w pkt 3.
   
 9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.