Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w 2021 roku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030


ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w 2021 roku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030

Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz § 5 Uchwały Nr XXVIII/236/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030.

§ 2. Wykonywanie zarządzenie powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino wskazanym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 5 Uchwały Nr XXVIII/236/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia
17 grudnia 2020 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030, Burmistrz upoważnia w 2021 roku kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030.