Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, o dane wynikające z załącznika do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa chodnika oraz utwardzenie ul. Fiołkowej w Radziszewie – 1 845,00 zł,

  2. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z ochroną środowiska w związku z opłatą roczną za dostęp do programu RIOS (Rejestr Informacji o Środowisku) – 738,00 zł,

  3. Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z gospodarką gruntami i nieruchomościami w związku z decyzjami Starosty Gryfińskiego w sprawie ustalenia rocznych opłat z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów zajętych pod zrealizowanymi przez Gminę Gryfino budynkami gospodarczymi w miejscowości Chlebowo i Parsówek – 561,47 zł,

  4. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 5 000,00 zł,

  5. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Chlebowo:

    1. doposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Chlebowo – 400,00 zł,

    2. organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Chlebowo – 1 000,00 zł.