Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.113.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.113.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 lipca 2021 r.


w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia  z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r., poz. 1038) zarządzam,  co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się częściowo otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w drodze zlecenia z zakresu kultury fizycznej.

§ 2.1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na zadanie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  1. Wsparcie zadania do realizacji podmiotom, o którym mowa w ust. 1 nastąpi  w drodze umowy.
  2. Realizacja zadania następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Niniejsze Zarządzenie rozstrzyga częściowo ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.94.2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej, przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał częściowego wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadań przez podmioty składające oferty, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, jak również doświadczenie oferentów w realizacji podobnych zadań. Ponadto ocenie zostały poddane inne elementy składające się na przedstawione oferty jak zgodność ofert z opisem zadań czy kalkulacja kosztów realizacji zadań, w tym   w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadań (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania). Na końcowy wynik konkursu wpływ miały również informacje dotyczące proponowanej jakości wykonania zadań, kwalifikacji osób przy udziale których podmiot będzie je realizował oraz wysokość środków własnych  i publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Sporządziła:
Barbara Stachoń

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński