Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/113/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019 - 2023" (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 6151), zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam następujące stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz 1 m2 powierzchni użytkowej najmu socjalnego lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy Gryfino:

  1. stawki bazowe czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, których najem został nawiązany lub zostanie nawiązany w budynkach wybudowanych:

    1. do 1996 r. – 5,12 zł,

    2. po 1996 r. – 5,60 zł,

    3. po 2011 r. – 6,87 zł;

  2. stawkę czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w przypadku najmu socjalnego lokali – w wysokości 50% najniższej stawki czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfino.

§2. Ustalam, że wysokość czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w poszczególnych lokalach oblicza się stosując stawkę bazową, o której mowa w §1 pkt 1 niniejszego zarządzenia, przy uwzględnieniu czynników obniżających czynsz, zawartych w „Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019 - 2023".

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.132.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – Prezesowi Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.) organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego przypisano kompetencje ustalania stawek czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz najmu socjalnego lokali w budynkach zasobu mieszkaniowego gminy. Stawki czynszu ustalane są zgodnie z zasadami przyjętymi w wieloletnich programach gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Gmina Gryfino posiada stosowny program przyjęty Uchwałą Nr XIV/113/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019 - 2023" (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 6151).

W wyniku ustalenia we wspomnianym Programie, iż począwszy od 2020 r. wysokość stawek czynszu zostanie powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. „płacy minimalnej”), w niniejszym zarządzeniu przyjęto wzrost dotychczasowych stawek czynszu o 7,50%, tj. o wskaźnik wzrostu wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. (3.010 zł) w stosunku do 2021 r. (2.800 zł). W wyniku przeliczenia stawek czynszu, poszczególne stawki bazowe czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wzrosną odpowiednio: z 4,76 zł na 5,12 zł, z 5,21 zł na 5,60 zł i z 6,39 zł na 6,87 zł. Ustalenie stawek czynszu na wskazanym poziomie nie spowoduje przekroczenia w skali roku wskaźnika 3% wartości odtworzeniowej lokalu, zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Aktualnie wskaźnik ten, ustalony obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1270), wynosi w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. dla województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem miasta Szczecin 3.778 zł, co odpowiada miesięcznej stawce czynszu w wysokości 9,45 zł/m2.

Sporządziła:
Agnieszka Juszczak