Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego


ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057) zarządzam, co następuje: § 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, określonego w Załączniku do Zarządzenia NR 0050.66.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE:

W związku z brakiem ofert w ogłoszonym otwartym konkursem na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi należy dokonać unieważnienia konkursu.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski