Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych


ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm. , w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania „Zasady udzielania zamówień publicznych”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, w tym nieposiadających osobowości prawnej.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino, Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, w tym nieposiadających osobowości prawnej, zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 5. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Traci moc:

  1. zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie;

  2. zarządzenie Nr 0050.49.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do postępowań wszczętych po tym dniu.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z przeglądem regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino dokonano aktualizacji przedmiotowego zarządzenia.

Ze względu na obszerność dokumentu jego aktualizacja została dokonana poprzez uchylenie poprzedniej wersji.

Powyższe pozwala na łatwiejsze stosowanie.