Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 12 lutego 2021 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu:
    1. utrzymania obiektów sportowych – 17 400,00 zł,
    2. dróg publicznych gminnych, w związku z zapewnieniem bezpiecznej drogi do Szkoły Podstawowej w Radziszewie – 11 685,00 zł,
    3. oświaty i wychowania, w związku z koniecznością opracowania audytu energetycznego powykonawczego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie (RPO WZ 2014-2020) – 1 230,00 zł;
  2. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w związku z wyposażeniem pomieszczeń gminnych w budynku przy ulicy Sprzymierzonych 8A w Gryfinie w sprzęt i znaków p.poż. – 350,00 zł;
  3. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w związku z zakupem usługi Internetu mobilnego dla OSP – 400,00 zł;
  4. Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu straży gminnej (miejskiej), w związku z ekwiwalentem pieniężnym za pranie i konserwację sortów mundurowych – 325,00 zł.