Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Uchwała Nr IV.36.S.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdza nieważność zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 31 grudnia 2020 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z rozliczeniem przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, uwzględniającą liczbę czynności i należną kwotą dotacji.
Wysokość końcowego rozliczenia dotacji, kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa, została określona w piśmie nr FB-2.3122.6.2020.EJ z dnia 26 stycznia 2021 roku.
W związku z tym, należy zwiększyć plan środków własnych realizowanego zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej.
Środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na zadania bieżące – 8 000,00 zł.

Sporządziła:
Agnieszka Jewsiej

Lista załączników:
Uchwała Nr IV.36.S.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia Nr 0050.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.  [622831 bajtów]