Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego:

  1. nr 104/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 28 218,00 zł,

  2. nr 107/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania – 271,49 zł,

  3. nr 110/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – Program Opieka 75+ – 95 648,99 zł,

 2. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań związanych z administracją publiczną w zakresie:

   1. funkcjonowania Urzędu Gminy Gryfino – 6 100,00 zł,

   2. obsługi prawnej Gminy Gryfino – 10 500,00 zł,

  2. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z przygotowaniem projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino – 18 450,00 zł,

  3. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu:

   1. utrzymania zieleni w związku z zakupem dwóch kosiarek ogrodowych – 31 000,00 zł,

   2. lokalnego transportu zbiorowego w związku z zakupem oprogramowania – 75 000,00 zł,

  4. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań związanych z realizacją:

   1. projektu pn. Gryfino Stare Miasto OdNOWA dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach konkursu Dotacje w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast – 15 000,00 zł,

   2. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzypnica pn. Prace związane z montażem budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej – 8 500,00 zł.