Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.138.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 października 2020 r. w sprawie czasowej zmiany organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku ze stanem epidemii


ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.138.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 października 2020 r. w sprawie czasowej zmiany organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku ze stanem epidemii

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), § 21  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 września 2020 r. oraz Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 ust. 1 brzmi następująco:

„1. Wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej umówieniu się – najważniejsze nr telefonów:

  1. Biuro Obsługi Interesantów: (91) 416 20 11 wew. 156

  2. Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich: (91) 416 20 11 wew. 202

  3. Straż Miejska: 986”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367 ze zmianami) przywraca się obsługę interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w dotychczasowym punkcie obsługi tj. w Biurze Obsługi Interesantów. Jednocześnie przywraca się obsługę interesantów w filii Urzędu – w Banku Pekao S.A. Odział Gryfino z siedzibą przy ul. Parkowej.