Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 8/37 w Gryfinie - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 kwietnia 2021 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 8/37 w Gryfinie - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234)  - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Sprzymierzonych 8/37 w Gryfinie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy - w wysokości 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą Nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 sierpnia 2019 r.  lokal mieszkalny nr 37 w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie - przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy. Ponadto ww. uchwałą wyrażona została zgoda  na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu - w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 31.08.2020 r. określił wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości lokalowej na kwotę 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 50,61 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 206.100,00 zł,

  • wartość udziału 16/1000 w prawie własności działki gruntu nr 157/2 z obrębu 3 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,1650 ha – 3.900,00 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska