Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. Dz. U. z 2021 poz. 1535, 1773) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2021 w planie dochodów i wydatków związana jest z:

  1. decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego o nr.:

   1. 428/2021 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – 174,71 zł,

   2. 459/2021 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 1 248,00 zł,

  2. decyzją Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku
   – 14 500,00 zł.

 2. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

  1. Kierownika Biura Obsługi Rady w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu funkcjonowania Rady Miejskiej w Gryfinie – 1 000,00 zł,

  2. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie dodatkowych środków na zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania specjalnego strażaków zniszczonego podczas działań kryzysowych na terenie gminy Gryfino; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe – 15 000,00 zł,

  3. Naczelnika Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu administracji publicznej – 630,00 zł,

  4. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu utrzymania obiektów sportowych na terenie:

   1. sołectwa Gardno; zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gardno – 2 000,00 zł,

   2. miejscowości Gardno i Radziszewo – 15 000,00 zł,

  5. Naczelnika Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu dróg publicznych gminnych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa pl. Księcia Barnima w Gryfinie – 32 340,00 zł.