Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie możliwości obniżenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu, stanowiącego własność Gminy Gryfino pod pawilonami i kontenerami na Targowisku Miejskim w Gryfinie, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie możliwości obniżenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu, stanowiącego własność Gminy Gryfino pod pawilonami i kontenerami na Targowisku Miejskim w Gryfinie, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, poz. 522, poz. 531, poz. 565) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316, poz. 2353, poz. 2430, z 2021 r. poz. 12, poz. 91, poz. 153, poz. 207, poz. 253, poz. 267) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się szczególną formę pomocy dla lokalnej społeczności, polegającą na możliwości wprowadzenia obniżenia miesięcznej stawki czynszu dla przedsiębiorców, prowadzących działalność na Targowisku Miejskim, zlokalizowanym przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Gryfinie, do 50 % obowiązującej stawki, w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

§ 2. Obniżenie miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntu może nastąpić na pisemny wniosek dzierżawcy złożony u Zarządcy Targowiska tj. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 3. 1. Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, będzie udzielana z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

  1. Zastrzega się, iż podmiotom uprawnionym do skorzystania z formy pomocy, o których mowa w niniejszym zarządzeniu nie przysługują roszczenia w zakresie ich przyznania.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. Z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co jest jednoznaczne z dużymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, podjęto decyzję o wsparciu lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność na Targowisku Miejskim w Gryfinie, poprzez obniżenie obowiązujących stawek czynszu do 50 % obowiązującej stawki.

Realizacja przedmiotowego zarządzenia będzie skutkowała zmniejszeniem dochodu Gminy Gryfino o kwotę około 10.000,00 zł.

Sporządziła:
Teresa Drążek