Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych jest związana z wnioskami:

 1. Kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu:

  1. ochrony zdrowia - promocja szczepień przeciwko COVID-19 – 15 795,00 zł,

  2. obrony cywilnej – doposażenie Formacji Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej w Gryfinie – 1 500,00 zł,

 2. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 10 000,00 zł,

 3. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w związku z:

  1. realizacją umowy z GTBS Sp. z o.o. – 1 500,00 zł,

  2. naliczoną opłatą do umowy nr 312/2019 zawartej w dniu 7 listopada 2019 roku – 20 094,77 zł.