Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.159.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.159.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 listopada 2021 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026

Na podstawie art. 16b ust. 1, art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 20004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i poz. 2369, z 2021 r. poz. 794 i poz. 803), art. 5a ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfino  w okresie od dnia 17.11.2021 r. do dnia 16.12.2021 r. w sprawie projektu dokumentu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, na stronie internetowej www.gryfino.pl,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, w siedzibie Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej 1.

§ 3. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w formie zebrania opinii i uwag na piśmie poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia i wysłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, wysłanie pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@gryfino.pl  lub osobiste dostarczenie do Biura Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16. Formularz dostępny jest dla mieszkańców na stronie internetowej www.gryfino.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach: „Zarządzenia” oraz „Konsultacje społeczne”, a także w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja 16.

2. Z przebiegu konsultacji społecznych sporządzony zostanie protokół, który będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, zamieszczony na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przez okres 7 (siedmiu) dni.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (BWS).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Uzasadnienie

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie  i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Z uwagi na fakt, że jest to szczególnie ważny dla mieszkańców akt prawa miejscowego - zostaje on poddany konsultacjom społecznym w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców.
 

Sporządził:
Leszek Ludwiniak