Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego Zarządzeniem nr 0050.133.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 października 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego Zarządzeniem nr 0050.133.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 października 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 9a ust. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, poz. 956) zarządza, co następuje:
§1. W Zarządzeniu nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionym zarządzeniem nr 0050.133.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 października 2019 r. §2 otrzymuje nowe brzmienie:

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

  1. Monika Wilczyńska – przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

  2. Paulina Pawłowska - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

  3. Agnieszka Kraśniak – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  4. Przemysław Beta – przedstawiciel Policji,

  5. Iwona Brokmeier – przedstawiciel oświaty,6. Hanna Oleś – przedstawiciel ochrony zdrowia,

  6. Irena Perlik – przedstawiciel organizacji pozarządowej,

  7. Magdalena Kwiecień – przedstawiciel zespołu kuratorskiej służby sądowej,

  8. Jolanta Majewska – przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej,

  9. Erwin Żyła – przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9a ust. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, poz. 956) Burmistrz powołuje zespół interdyscyplinarny, którego skład określa w/w ustawa. W związku z wnioskiem o włączenie przedstawiciela Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, zasadnym jest dokonanie zmiany w zakresie składu członków Zespołu jak w zarządzeniu.

Sporządziła:
Paulina Pawłowska