Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 12 600,00 zł,

  2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu funkcjonowania obiektów sportowych – 2 500,00 zł,

  3. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 150,00 zł.