Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w miejscowości Pniewo, obręb Pniewo (w sąsiedztwie ulicy Leśnej i Gryfińskiej, zawartej w działkach 520/1, 522/1, 522/21, 519)


ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 kwietnia 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w miejscowości Pniewo, obręb Pniewo (w sąsiedztwie ulicy Leśnej i Gryfińskiej, zawartej w działkach 520/1, 522/1, 522/21, 519)

Na podstawie art. 5a ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ) i uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest nadanie nazwy ulicy w miejscowości Pniewo, obręb Pniewo (w sąsiedztwie ulicy Leśnej i Gryfińskiej, zawartej w działkach 520/1, 522/1, 522/21, 519).

§ 2. 1. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących nadania nowej nazwy ulicy przedstawionej na załączniku graficznym nr 1.

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 12 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 roku.

  2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych mieszkańcom i właścicielom nieruchomości (wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

  3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są właściciele nieruchomości położonych wzdłuż nowej drogi, w rejonie ulicy Leśnej i Gryfińskiej, miejscowości Pniewo, obręb Pniewo.

§ 3. Ankiety konsultacyjne będą dostępne w terminie określonym w § 2 ust. 2 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, www.bip.gryfino.pl oraz zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości przyległych do ulicy określonej w § 1.

§ 4. Wyniki konsultacji w formie protokołu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od daty zakończenia procesu zbierania opinii:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,

  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,

  3. na urzędowych tablicach ogłoszeń,

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczeniu na stronie internetowej BIP UMIG Gryfino.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE
Gmina Gryfino jest właścicielem drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo w miejscowości Pniewo w sąsiedztwie ulicy Leśnej i Gryfińskiej zawartej w działkach 520/1, 522/1, 522/21, 519, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej.

W związku z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej dla nieruchomości położonych przy ww. drodze, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, niezbędne jest ustalenie nazwy ulicy dla tej drogi.

Przeprowadzone konsultacje społeczne z właścicielami nieruchomości położonych przy ww. drodze (oznaczonej numerami działek 520/1, 522/1, 522/21 519) umożliwią poznanie opinii i uwag w sprawie nadania nowej nazwy ulicy.

Po przeprowadzeniu konsultacji zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pniewo, obręb Pniewo.

Sporządziła:
Edyta Sztylke