Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 15 marca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 36/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia w ramach działania pn.: „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny” – 4 123,71 zł.

 2. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków na zadania związane z:

   1. administracją publiczną, w zakresie funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1 809,00 zł,

   2. gospodarką odpadami komunalnymi – 26 000,00 zł,

  2. Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zwiększenia wydatków w związku z rozliczeniem projektu pn.: „Zdalna Szkoła+” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 090,70 zł,

  3. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków na zadania z zakresu:

   1. utrzymania obiektów sportowych – 1 500,00 zł,

   2. gospodarki ściekowej i ochrony wód, w związku z przebudową i zmianą przebiegu odcinka zamkniętego kanału melioracyjnego w m. Chwarstnica – 66 367,71 zł.

  4. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków na zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Gryfino – 4 200,00 zł,

  5. Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków na zadania z zakresu straży gminnej (miejskiej), w związku z ekwiwalentem pieniężnym za pranie i konserwację sortów mundurowych – 980,00 zł.