Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0500.61.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0500.61.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 kwietnia 2021 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020.0.1057) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadanie nr WDG/01/2021 ogłoszone w konkursie z dnia 4 marca 2021 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Marcin Stawicki – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju - Przewodniczący Komisji,
  2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Członek Komisji,
  3. Katarzyna Łabuda - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju - Członek Komisji,
  4. Eliza Hołubowska - Środowisko Inicjatyw Artystycznych "hybadu" – Członek Komisji,
  5. Łukasz Kamiński – Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze – Członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino;
  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Stosując odpowiednio art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), w związku z okresem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, poz. 1570) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.
W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości konieczne jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Katarzyna Łabuda