Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania i zasad pracy Zespołu ds. wypracowania koncepcji utworzenia kąpieliska gminnego nad Jeziorem Wełtyńskim


ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania i zasad pracy Zespołu ds. wypracowania koncepcji utworzenia kąpieliska gminnego nad Jeziorem Wełtyńskim

Na podstawie § 23 pkt 1, 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. wypracowania koncepcji utworzenia kąpieliska gminnego nad Jeziorem Wełtyńskim zwany dalej „Zespołem” w składzie:

 1. Łukasz Kamiński – Przewodniczący Zespołu – Przedstawiciel Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego,

 2. Rafał Guga – Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie,

 3. Magdalena Pieczyńska - członek Zespołu - Radna Rady Miejskiej w Gryfinie,

 4. Piotr Romanicz – członek Zespołu – Radny Rady Miejskiej w Gryfinie,

 5. Marcin Para – członek Zespołu – Radny Rady Miejskiej w Gryfinie,

 6. Daniel Pietras - członek Zespołu - pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,

 7. Urszula Ksel - członek Zespołu - pracownik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,

 8. Katarzyna Birkenfeld-Ból - członek Zespołu - pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Zespół odpowiada za koordynowanie i prowadzenie prac związanych z określeniem miejsca i infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania kąpieliska gminnego nad Jeziorem Wełtyńskim. Do zadań Zespołu należy między innymi:

 1. konsultowanie i optymalizacja działań niezbędnych do utworzenia kąpieliska,

 2. poszukiwanie możliwości finansowania zaplanowanych działań,

 3. współpraca oraz prowadzenie dialogu z interesariuszami utworzenia kąpieliska,

 4. bieżąca ocena postępu rezultatów prac związanych z wypracowaniem koncepcji.

§ 3. 1. Zespół ds. wypracowania koncepcji utworzenia kąpieliska gminnego nad Jeziorem Wełtyńskim podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Zespołu, który zwołuje posiedzenia, uczestniczy w posiedzeniach, przekazuje zadania członkom Zespołu
i nadzoruje ich wykonanie.

 1. Podczas nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zastępuje go Zastępca Przewodniczącego.

 2. Członkowie Zespołu:

  1. wykonują terminowo zadania ustalone przez Przewodniczącego Zespołu lub zadania przyjęte do realizacji na posiedzeniu zespołu,

  2. dostarczają informacji o realizacji przedsięwzięć, stanie ich zaawansowania, efektach, osiągniętych celach w zakresie odpowiednim do posiadanych przez członków Zespołu kompetencji i odpowiedzialności wynikających z pełnionych funkcji,

  3. są zobowiązani do informowania o barierach i zagrożeniach dotyczących realizacji planowanego przedsięwzięcia,

  4. uczestniczą w posiedzeniach zespołu i spotkaniach z interesariuszami,

  5. wykonują inne zadania zlecone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4. Skład Zespołu może zostać rozbudowany w zależności od zakresu przedmiotowych zadań. Dopuszcza się rozszerzenie składu zespołu o podmioty zewnętrzne. Zmiany w składzie Zespołu zatwierdzane są odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu ds. wypracowania koncepcji utworzenia kąpieliska gminnego nad Jeziorem Wełtyńskim odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał.

 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.

 2. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia członkowie Zespołu będą powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

 3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać na posiedzenie inne osoby, których udział jest uzasadniony z uwagi na przedmiot obrad.

 4. Posiedzenia Zespołu ds. wypracowania koncepcji utworzenia kąpieliska gminnego nad Jeziorem Wełtyńskim są protokołowane.

 5. Protokół z każdego posiedzenia Zespołu zostanie przekazany Przewodniczącemu Zespołu w celu zatwierdzenia.

§ 6. Czas działania Zespołu określa się na okres od dnia podpisania niniejszego Zarządzenia do chwili wypracowania koncepcji utworzenia kąpieliska gminnego nad Jeziorem Wełtyńskim.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 5 maja 2021 r. opracowanym na posiedzeniu Komisji w dniu 28 kwietnia 2021 r., Uchwałą nr XXIV/201/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim oraz na podstawie „Podziału obszarów odpowiedzialności za realizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 roku pomiędzy struktury organizacyjne Gminy Gryfino” stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.15.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. powołuje się Zespół ds. wypracowania koncepcji utworzenia kąpieliska gminnego nad Jeziorem Wełtyńskim.

W skład Zespołu powołani zostają: Przedstawiciel Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego, Radni Rady Miejskiej w Gryfinie oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.