Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2021 roku


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. Dz. U. z 2021 poz. 1535, 1773) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. wnioskami:
  1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu innych form wychowania przedszkolnego – 3 946,00 zł,
  2. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu:
   1. ochrony przeciwpożarowej – 3 195,00 zł,
   2. obrony cywilnej – 100,00 zł,
  3. Kierownika Promocji i Komunikacji Społecznej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu działań informacyjnych i promocyjnych na terenie gminy Gryfino – 4 000,00 zł,
 2. prawidłową klasyfikacją sposobu finansowania zadań realizowanych na podstawie porozumień z zakresu:
  1. zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie – 4 000,00 zł,
  2. pozostałej działalności oświaty i wychowania – 1 370,00 zł.