Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, poz. 522, poz. 531, poz. 565), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, poz. 546, poz. 574) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się szczególną formę pomocy społeczności lokalnej, polegającej na wprowadzeniu obniżenia miesięcznej stawki czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych, w których działalność została prawnie ograniczona czasowo na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, poz. 546, poz. 574), w wyniku których działalność w lokalu nie może być prowadzona, do 90 % obowiązującej stawki, w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia zakończenia obowiązywania określonych ww. przepisami ograniczeń.

§ 2. Obniżenie miesięcznej stawki czynszu może nastąpić na pisemny wniosek przedsiębiorcy, złożony u odpowiedniego Zarządcy lokalu.

§ 3. 1. Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, będzie udzielana z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

  1. Zastrzega się, iż podmiotom uprawnionym do skorzystania z formy pomocy, o której mowa w niniejszym zarządzeniu nie przysługują roszczenia w zakresie jej przyznania.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. Z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co jest jednoznaczne z dużymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, podjęto decyzję o wsparciu lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność w gminnych lokalach użytkowych, poprzez obniżenie obowiązujących stawek czynszu, do 90 % obowiązującej stawki w przypadku lokalu, w którym działalność została prawnie ograniczona czasowo i nie może być prowadzona.

Realizacja przedmiotowego zarządzenia będzie skutkowała zmniejszeniem dochodu Gminy Gryfino miesięcznie o kwotę 7 225,77 zł.

Sporządziła:
Teresa Drążek