Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 95/4 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców


ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 95/4 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 95/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców - w wysokości 306.000 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XIII/75/91 Rada Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r. wyraziła zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Krasińskiego 85-95 w Gryfinie. Przy tym uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr X/94/07 z dn. 28 czerwca 2007 r. wyrażona została zgoda na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokali w ww. budynku - gdy lokal zostanie nabyty przez najemcę za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 24.02.2021 r. określił wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości lokalowej na kwotę 306.000 zł, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 63,07 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 302.000 zł,

  • wartość udziału 13/1000 w prawie własności działki gruntu nr 21/63 z obrębu 4 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,2094 ha – 4.000 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska