Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Centrum Wodnego „LAGUNA” w Gryfinie, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Centrum Wodnego „LAGUNA” w Gryfinie, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (DZ.U. z 2020 r. poz. 491, poz. 522, poz. 531, poz. 565), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się szczególną formę pomocy, polegającą na możliwości wprowadzenia obniżenia miesięcznej stawki czynszu, dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie, zlokalizowanym przy ulicy Wodnika 1, których działalność została czasowo ograniczona w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do 50 % obowiązującej stawki, w okresie od dnia 12 lutego 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

§ 2. 1. Obniżenie miesięcznej stawki czynszu może nastąpić na pisemny wniosek przedsiębiorcy, złożony u Dyrektora Centrum Wodnego „Laguna.”

  1. Obniżenie stawki czynszu, o którym mowa w ust.1. ma zastosowanie wobec najemców, którzy na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie zalegali z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu.

§ 3. 1. Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, będzie udzielana z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

  1. Zastrzega się, iż podmiotom uprawnionym do skorzystania z formy pomocy, o których mowa w niniejszym zarządzeniu nie przysługują roszczenia w zakresie ich przyznania.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Wodnego ‘Laguna” w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 12 lutego 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. Z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co jest jednoznaczne z dużymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, podjęto decyzję o wsparciu przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Centrum Wodnego „Laguna” Gryfinie, poprzez obniżenie obowiązujących stawek czynszu do 50 % obowiązującej stawki.

Realizacja przedmiotowego zarządzenia będzie skutkowała zmniejszeniem dochodu Gminy Gryfino o kwotę 28.548,27 zł.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Tomasz Miler

 

Sporządziła:
Teresa Drążek