Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie organizacji obsługi interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku ze stanem epidemii


ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie organizacji obsługi interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku ze stanem epidemii

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 września 2020 r. oraz Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Przywraca się bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibach urzędu przy ul. 1 Maja 16 oraz Parkowej 3 w Gryfinie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii wymagane jest przestrzeganie następujących zasad:

  1. wizyta w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie możliwa jest po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej umówieniu się. Umówienia nie wymaga załatwienie spraw związanych ze sporządzaniem aktu urodzenia oraz aktu zgonu;

  2. kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie możliwy jest również poprzez złożenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się przy Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie przy ul. 1 Maja 16 oraz za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

  3. płatności na rzecz Gminy Gryfino należy dokonywać na rachunki bankowe.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 0050.51.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku ze stanem epidemii.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitński

 

UZASADNIENIE

W celu umożliwienia interesantom załatwienia spraw urzędowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, zasadne jest wprowadzenie zarządzenia określającego organizację obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.