Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2021 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 273/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:

  1. zwiększenie dochodów – 329 526,15 zł,

  2. zwiększenie wydatków – 329 526,15 zł, w podziale na poszczególne jednostki:

   1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie – 90 042,78 zł,

   2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 55 401,74 zł,

   3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 110 047,41 zł,

   4. Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 20 340,54 zł,

   5. Szkoła Podstawowa w Gardnie – 27 892,26 zł,

   6. Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 11 228,58 zł,

   7. Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 11 310,24 zł,

   8. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 3 262,60 zł.

 2. Proponowana zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

  1. Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji realizacji zadań ze środków funduszu sołeckiego:

   1. sołectwa Drzenin, w związku z organizowaniem pikniku w sołectwie – 779,00 zł,

   2. sołectwa Parsówek, w związku z utrzymaniem obiektu sportowego – 5 316,24 zł,

   3. sołectwa Włodkowice, w związku z montażem opraw oświetleniowych – 600,00 zł,

  2. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji realizacji zadania związanego z pielęgnacją zieleni gminnej na terenach sołeckich – 1 000,00 zł.