Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 stycznia 2021 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w drodze zlecenia, w zakresie edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia,  w zakresie edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zastępca Burmistrza  Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadania, które mieści się w sferze zadań publicznych, o których jest mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Sporządził:
Daniel Pietras