Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia ceny brutto lokalu niemieszkalnego - garażu nr 760 położonego w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 3, na działce nr 164/9 obręb 5 miasta Gryfino - przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 kwietnia 2021 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto lokalu niemieszkalnego - garażu nr 760 położonego w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 3, na działce nr 164/9 obręb 5 miasta Gryfino  - przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234) -zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę lokalu niemieszkalnego – garażu nr 744 położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3, na działce nr 164/9 obręb 5 miasta Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy - w wysokości 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XLIX/489/18 z dnia 26.07.2018 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej sześciu garaży położonych w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 3, w tym garażu nr 760.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 2.10.2020 r. określił wartość rynkową przedmiotowego garażu - na kwotę 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych), w tym:

  • wartość garażu o powierzchni użytkowej 14,14 m2 wraz z udziałem 1/6 części w częściach wspólnych budynku – 19.500 zł,

  • wartość udziału 1/6 części w prawie własności działki gruntu nr 164/9 z obrębu 5 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,0150 ha (powstałej na skutek podziału działki 164/7) – 2.500 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska